Результати моніторингу якості освіти

Аналіз результатів освітнього процесу

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ЗДО №14 у 2017-2018 навчальному  році визначався Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Організація діяльності закладу дошкільної освіти здійснювалась відповідно до інструктивно-методичного   листа  МОН України від 13.06.2017 року  № 1/9 – 322  «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році», для здійснення освітнього процесу з дітьми педагоги керувались Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Рівень сформованості компетенцій у дітей молодшого дошкільного віку визначався за допомогою авторської моделі діагностування, дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю.

Моніторингом рівня розвитку дітей було охоплено  338 дітей, що склало 77 %.

Результати контрольно-діагностичного обстеження дітей 4-го та 5-го років життя показали успішне засвоєння освітніх завдань Програми «Я у Світі». Зведені результати  свідчать про наступне (діаграма рівня розвитку додається):

                                                                                         Діаграма 6

Загальний показник рівня розвитку дітей дошкільного віку

Найкращі показники засвоєння програмових вимог мають  діти  груп:  «Капітошка» (вихователі Піддубна А.С., Дідоренко О.В.),  «Метелик» (вихователі Мурашко О.Є., Козачок А.М.), «Дзвіночок»  (вихователі  Гончарова С.М., Таценко С.О.).

Результати обстеження дітей старших груп за кваліметричною моделлю додаються.

Таблиця № 2

 

Група Досягли успіху На шляху до успіху
  №  7 «Ромашка» 96 % 4 %
№ 8 «Сонечко»  93 % 7 %
    № 12 «Веселка» 95 % 5 %
№ 15 «Квіточка» 91 % 9 %
№ 14 «Віночок» 92 % 8 %

Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні, інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організація виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально-тематичному напрямку.

Під час обстеження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема.

У дітей-випускників сформовані навички навчальної діяльності, більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

З 1 вересня 2018 року розпочнуть навчання в школі 116 дітей.

Разом з тим, слід зауважити, що кваліметрична модель  не є  ефективною у переповнених групах, оскільки  обстеження потребує багато часу (на дитину витрачається 1,5-2 години).

      Результати обстеження музичного розвитку дітей старшого дошкільного віку проведено музичними  керівниками Соломко В.О. отримані результати свідчать про достатній рівень сформованості музичних здібностей.

  Обстеження фізичного розвитку дітей дошкільного віку на кінець навчального року проводилося в травні інструкторами з фізичної культури Авраменко О.М, Федотовою О.В., Коваленко Г.М.. Всього було обстежено 319 дітей, що склало 94 % від всіх дітей дошкільного віку. Результати обстеження показали, що гарну рухову підготовленість мають 141 дитина (44 %); задовільну рухову підготовленість мають 178 дітей (56 %);  дітей з недостатньою руховою підготовленістю не виявлено.

Діаграма 6

Засвоєння показників  основних рухів

В порівнянні з обстеженням, проведеним на початку навчального року, показники   покращились: кількість дітей з гарною руховою підготовленістю збільшилась на 18%, що свідчить про ефективність застосованих інноваційних методів та прийомів роботи з фізичного розвитку.

Отже, виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, які узагальнені у відповідних таблицях, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші індивідуальні методи освітньої роботи.

Однак, в кожній віковій групі резерви підвищення результатів досягнень дітей є, особливо з освітніх ліній «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в світі культури». Тому в наступному навчальному році педагогам потрібно більше уваги приділяти:

– активізації роботи з мовленнєвого розвитку дітей через використання картин з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, підвищенню якості мовленнєвої діяльності при складанні різних типів розповідей;

– формуванню навичок соціалізації дитини в суспільстві.

Аналіз результатів корекційної роботи

В групах компенсуючого типу виховувалося 25 дітей з вадами мовлення. Корекційно-розвивальну роботу з дітьми проводили вчителі-логопеди: Філоненко В.М., Швидун О.В.. Вихователями групи: Гудковою К.В., Волошко Т.В., Федотовою О.В.,  Дроздюк В.І., значна увага приділялась розвитку дрібної моторики через застосування різноманітного матеріалу для ігрових вправ, розвитку технічних навичок малювання з використанням нетрадиційних технік зображувальної діяльності. Роботи дітей, в порівнянні з роботами ровесників паралельних груп, відрізняються своєю виразністю, змістовністю, якісним виконанням.

Результативність і перспективи роботи груп компенсуючого типу за останні два роки відображені в таблиці  № 3.

Таблиця № 3

Рік випуску К-ть дітей в лог. групах з них випущено Вибу-ли Продовження
з чистим мовленням з покращеним мовленням
2017 27 13 (48 %) 2 (7 %) Кількість 12

( 44  %)

2018 25 12 (48%) 1 (4%) Кількість 12(48%)

Залишилось  – 12 дітей (у тому числі:  4 дітей ЗНМ ІІ рівня; 7 дитини ЗНМ ІІІ рівня; 1 дитина ФФНМ, заїкання)

З метою подальшого покращення якості корекційної роботи необхідно посилити консультативно-просвітницьку роботу з батьками дітей.