Програми для дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”

Оновлена редакція програми для дітей старшого до­шкільного віку «Впевнений старт» отримала гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року) і готова до впровадження в дошкільних навчальних закла­дах з нового навчального року.

Програма адресована педагогам та батькам вихованців. Зміст програми передбачає організацію взаємодії дорослого з дитиною в такий спосіб, який забезпечує збалансований особистісний розвиток дошкільника в різних ви­дах дитячої активності, а не лише «знаннєвий приріст» за основними змістовими напрямами програми.

Радісне навчання, пріоритет партнерства і ровесництва, за­безпечення максимальної активності дитини під час прожи­вання кожного дня передшкільного року — головні принци­пи Програми. Вихователь, який дотримується цих принципів, зможе забезпечити впевнений і успішний старт дошкільників до перспектив майбутнього життя.

Програма «Впевнений старт» має чіткий, лаконічний виклад основних освітніх завдань, результатів освітніх впливів й не переобтяжена методичними порадами.

За спрямованістю  на реалізацію розвивальних, виховних, навчальних цілей освіти й змістовими складовими і наповненням Програма є комплексною.

Програма базується на інваріантній складовій змісту дошкільної освіти.

Типовий розподіл навчального навантаження здійснено за ви­дами діяльності дитини:

 • комунікативна;
 • здоров’язберігальна й рухова;
 • господарсько-побутова;
 • художньо-естетична;
 • пізнавально-дослідницька;
 • мовленнєва;
 • ігрова.

Комунікативна діяльність, або спілкування дитини старшого дошкільно­го віку розуміється як самостійний вид специфічно дитячої діяльності, в якому формуються та розвиваються комунікативні навички та навички взаємодії. Го­ловним навчальним змістом діяльності спілкування є розуміння іншої людини. Кінцевим результатом життєвих навичок у спілкуванні виступає адекватність дій (емоційних, мовленнєвих, поведінкових) різноманітним ситуаціям спілкування (в грі, в пізнавально-дослідній та інших видах діяльності, які забезпечують взаємо­розуміння між учасниками комунікації). Невербальні засоби спілкування та мов­леннєве висловлювання (думка, що оформлена у мовлення) є інструменталь­ними засобами комунікативної діяльності. Саме тому вони виступають освітнім змістом «научіння» кожної дитини правильно та адекватно, відповідно до ситуа­цій спілкування, використовувати різноманітні засоби комунікації.

ЗДОРОВЯЗБЕРІГАЛЬНА, РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Здоров’язберігальна діяльність передбачає ефективний вплив на стан фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей. Полягає у вирішенні таких завдань: охорона життя та зміцнення здоров’я, підвищення рівня стійкості та опірності організму несприятливим факторам довкілля; поліпшення розумової та фізичної працездатності; зміцнення опорно-рухового апарату, формування правильної постави та склепіння стопи; підвищення функціональних можливо­стей.

ПІЗНАВАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Пізнавально-дослідницька діяльність дитини старшого дошкільного віку забезпечує розвиток пізнавальних психічних процесів: пам’ять, увага, уява, мислення, сприймання; розвиток розумових операцій: аналіз, порівняння, син­тез, узагальнення, класифікація; безпосередньо пов’язана з мовленнєвим, худож­ньо-естетичним та фізичним розвитком; відбувається через усі види діяльності дошкільника; актуалізується через смислові акценти, відповіді, на які шукає ди­тина у створених педагогом розвивальних ситуаціях. Зміст освітніх завдань кон­кретизовано у напрямках: «У світі предметів», «У світі людей», «У світі природи», «Елементарні математичні уявлення», «Досліди та експерименти». Провідним за­собом та результативним показником вирішення освітніх завдань цього розділу є здатність дитини висловлювати свої думки (самостійність думки, що вираже­на у слові), мовленнєвий розвиток дитини (див. наступний розділ), розвиненість психічних процесів і способів пізнання. Наскрізні завдання: засвоєння знань, роз­виток розумових операцій, опанування способами пізнавально-дослідної діяль- ності. Особливим засобом пізнавально-дослідної діяльності є засвоєння знаків та символів. Цьому слугуватимуть логіко-математичні знаки та знаки писемного мовлення (літери), інші знаки як символи. Навчати способам використання цих знаків у пізнанні оточуючого світу.

МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мовленнєвий розвиток дитини показує ефективність розвивальних впливів дорослих у збагаченні досвіду взаємодії малюка зі світом природи, людей, предметно-технічного оточення. Очікуваний результат: єдність емо­цій, інтелекту та вольової регуляції у мовленнєвій поведінці дитини. Специфі­ка мовленнєвого розвитку дитини така, що вимагає комплексного підходу до реалізації всіх завдань опанування мовою (рідною, спорідненою, іноземною). І хоча в певних формах мовленнєвої роботи можуть бути домінуючі завдання з розвитку мовленнєвих навичок (звуковимова, граматична правильність, роз­ширення словникового запасу),загалом усі вони взаємозалежні, взаємопов’я­зані й саме тому формують основну здатність людини як свідомої істоти – мис­лити та виражати свої думки словами. Тому створення дорослим діяльнісних розвивальних ситуацій, в яких дитина ДІЄ, МИСЛИТЬ, виражає своє ЕМОЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ до подій, формує всі форми мислення (предметно-практичне, обра­зне, словесно-логічне) та здатність використання мови як інструменту само­вираження. Вирішення освітніх завдань цього розділу може і має відбувати в .сіх видах діяльності дитини (через усі розділи програми «Впевнений старт»). Саме це формує нову якість психічного розвитку дитини – цілісність психіки, яка виражається у єдності емоційних, інтелектуальних, вольових якостей, а та­кож у мовленнєвій поведінці дитини.

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гра – провідна діяльність дитини старшого дошкільного віку. Органі­зація ігрової діяльності виконує одночасно широкий діапазон функцій: від згуртування дітей до винахідницької діяльності, але найголовнішою є досвід соціальної взаємодії на засадах емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе, до інших людей (дітей/дорослих), до світу. Передбачає розвиток твор­чих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості дітей в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і ре­алізації себе в ньому. Серед видів ігор чинне місце займає сюжетно-рольова гра. Завдання вихователя сприяти переходу дошкільників на творчий рівень сюжетно-рольової гри.

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Господарсько-побутова діяльність включає в себе працю у повсяк­денному житті, самообслуговування, діяльність у природі, художньо-створювальну діяльність у побуті (дизайн). Залучення дітей до праці, зокрема до господарсько-побутової та самообслуговування, має неабияке значення в процесі формування у дітей самостійності та організованості. Важливим аспектом цьо­го напрямку діяльності є виховання у дітей ціннісного ставлення до результатів праці інших людей. Цей розділ програми висвітлює освітні завдання, виконан­ня яких сприятиме трудовому вихованню дошкільників.

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Художньо-продуктивна діяльність дітей, пов’язана зі сприйманням творів мистецтва, формуванням ціннісного ставлення до нього, а також відображенням естетичних уявлень, вражень дітьми у власній творчості. Художньо-естетичний розвиток дитини здійснюється під час реалізації змісту художньо-естетичної діяльності (художньо-літературної, зображувальної, музичної, театральної) і залежить від вікових особливостей та індивідуаль­них можливостей дитини, її здібностей і нахилів. На рівень досягнень дитини також впливають ставлення батьків до мистецтва, умови художньо-естетич­ного виховання в родині та дошкільному навчальному закладі. Зміст освіти в художній діяльності складається з комплексу завдань (освітні, виховні, розвивальні), мистецького репертуару (орієнтовний комплекс художніх творів), те­матики мистецької діяльності, презентаційних, підсумкових форм організації роботи з дітьми тощо (їх представлено в додатках та методичних рекоменда­ціях до програми).

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК

Цілісний розвиток особистості старшого дошкільника передбачає, що дитина старшого дошкільного віку має емоційно-ціннісне ставлення до різних аспектів особисто­го життя, найближчого оточення, життя природи і соціуму; виявляє сформо- ваність базових знань про світ природи і суспільства, життєві навички (компе­тентності) взаємодії з оточенням та навички володіння інструментом пізнання, відтворення та перетворення світу за допомогою мовних та інших засобів; де­монструє розвиненість особистісних якостей та рис характеру, що уможлив­лює регуляцію її поведінки та діяльності. Цей розділ програми є прообразом кінцевого результату її реалізації.

 

Програма містить:

– Орієнтовні показники нервово-психічного розвитку дітей 5-6 років;

– Показники засвоєння програми – критерії оцінки розвитку дитини за видами діяльності;

–  Поради батькам;

– Формат організації спільної діяльності вихователя з дітьми (карта активностей тижня);

– Орієнтовні форми, методи, засоби освітньої роботи з дітьми;

– Орієнтовний перелік мистецьких творів для ознайомлення дітям:

 • Орієнтовний перелік фольклорних і літературних творів
 • Орієнтовний перелік творів живопису
 • Зразки українського ужиткового мистецтва
 • Орієнтовний перелік тем з малювання, аплікації, конструювання
 • Орієнтовний репертуар музичних творів
 • Орієнтовний перелік театральних вистав