Мова освітнього процесу

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від 11.07.2018 № 254-Р

Про комісію з питань

упровадження державної мови

в місті Суми

З метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя та на всій території України, посилення її консолідуючої ролі в українському суспільстві, керуючись частиною 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи суспільно-політичні реалії в Україні

1. Створити комісію з питань упровадження державної мови в місті Суми у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комісію з питань упровадження державної мови в місті Суми (додаток 2).

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 03.05.2017 р. № 147-Р «Про комісію з питань контролю за дотриманням мовного законодавства в місті Суми».

4. Організацію виконання цього розпорядження покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В.

Міський голова О.М. Лисенко

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 11.07.2018№ 254-Р

СКЛАД
комісії з питань упровадження державної мови у місті Суми

Мотречко Віра Володимирівна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;

Антоненко  Андрій Геннадійович – начальник відділу організаційно-кадрової роботи, заступник голови комісії;

Кругляк  Наталія Іванівна – завідувач виховним відділом Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради, секретар комісії;

Члени комісії:

Басова  Аліна Леонідівна – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційного забезпечення департамент комунікацій та інформаційної політики;

Бондаренко  Ольга Олегівна – заступник начальника управління архітектури та містобудування;

Галицький Максим Олегович – депутат Сумської міської ради IIV скликання (за згодою);

Казбан  Віктор Павлович – голова Конгресу Української інтелігенції Сумщини (за згодою);

Лада  Віталій Борисович – член правління Сумського обласного Товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка  (за згодою);

П’ятаченко Сергій Васильович – доцент Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (за згодою);

Пявка Юлія Миколаївна – завідувач сектором обліково-інформаційної роботи правового управління Сумської міської ради;

Ревякіна Світлана Павлівна – голова обласної організації Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса  (за згодою);
Цибульська  Наталія Олексіївна – начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради;

Шевченко  Олексій Григорович – голова Сумського обласного Товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка  (за згодою).

В. о. начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради Т.В. Дрига

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 11.07.2018 № 254-Р

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань упровадження державної мови в місті Суми

1. Комісія з питань упровадження державної мови в місті Суми (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Сумської міської ради, створеним з метою координації роботи щодо упровадження та утвердження державної мови в місті Суми.
2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законами України, іншими чинними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
3.1. Зміцнення статусу української мови як державної.
3.2. Об’єднання зусиль органів міської влади, місцевого самоврядування, громадськості та фахівців, спрямованих на всебічний розвиток, функціонування та утвердження державної мови в усіх сферах суспільного життя міста. Створення умов для розуміння її важливості, вивчення та засвоєння мешканцями міста.
3.3. Забезпечення використання державної мови в діяльності Сумської міської ради та її структурних підрозділів, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, розташованих на території міста Суми.
3.4. Сприяння всебічному висвітленню в засобах масової інформації матеріалів, які б пояснювали важливість підтримки рідної мови та культури, українських національних інтересів стану використання державної мови, задоволення мовно-культурних прав та потреб українців, підтримки українських національних інтересів.
3.5. Запобігання порушенню чинного законодавства про мови в топоніміці міста, при оформленні рекламних оголошень, плакатів, афіш та іншої візуальної інформації.
3.6. Організація та стимулювання роз’яснювальної роботи щодо важливості підтримки українських національних інтересів, зокрема державної мови, української культури та українського товаровиробника.
4. Комісія має право:
4.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадських об’єднань інформацію, що відноситься до компетенції комісії.
4.2. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів Сумської міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, розташованих на території міста, з питань, віднесених до компетенції.
4.3. Залучати до роботи на громадських засадах фахівців з питань, що відносяться до компетенції комісії, а також громадський актив для збору інформації, участі в заходах моніторингу та для виконання інших завдань, визначених комісією.
4.4. Приймати звернення від громадськості з питань забезпечення виконання мовного законодавства.
4.5. Виносити на розгляд Сумської міської ради, її виконавчого комітету та адміністративної комісії при виконавчому комітеті пропозиції щодо усунення порушень вимог мовного законодавства, ігнорування мовно-культурних прав і потреб українців, ігнорування державної мови та українських національних інтересів.
4.6. Здійснювати вивчення (моніторинг) стану упровадження державної мови на підприємствах, в установах, організаціях, що розташовані на території міста Суми.
5. Комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря, членів комісії. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням Сумського міського голови. Головою Комісії призначається заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на квартал. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.
7. Комісія може здійснювати вивчення (моніторинг) стану упровадження державної мови в місті Суми. Порядок проведення моніторингу затверджується міським головою.
8. Комісія здійснює свою діяльність згідно з річними планами, які затверджуються її головою.
9. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів, голос голови комісії вважається вирішальним. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою (заступником голови) та секретарем комісії.
10. Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися структурними підрозділами Сумської міської ради, підприємств, установ, організацій міста усіх форм власності.

В. о. начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради Т.В. Дрига

Додаток
до Положення про комісію з питань упровадження державної мови в місті Суми

ПОРЯДОК
проведення вивчення (моніторингу)
стану упровадження державної мови в м. Суми

1. Вивчення (моніторинг) (далі – моніторинг) проводиться з метою з’ясування стану використання державної мови у Сумах, ходу упровадження державної мови, виявлення проблемних питань та узагальнення кращих практик відповідної діяльності, здійснення аналізу впливу управлінських рішень на відповідну сферу суспільних відносин, формування пропозицій щодо удосконалення відповідної роботи.
2. Моніторинг здійснюється членами комісії з питань упровадження державної мови в м. Суми. До здійснення моніторингу у царині української мови можуть залучатися фахівці, необхідні для професійного виконання даної роботи та громадські активісти..
3. Моніторинг здійснюється згідно з планом проведення моніторингу на квартал, який формується та затверджується комісією з питань упровадження державної мови в м. Суми на підставі аналізу стану справ з відповідного питання у певній сфері
4. План проведення моніторингу доводиться до підприємств, установ, організацій включених до нього не пізніше як за 10 днів до початку проведення моніторингу.
5. Для проведення моніторингу комісією на її засіданні формуються моніторингові групи до складу яких входять: представник(и) комісії, представник(и) громадського активу (за потреби), фахівець та представник виконавчого органу Сумської міської ради до сфери управління якого відноситься підприємство, установа, організація у якій здійснюється моніторинг.
6. Керівники виконавчих органів Сумської міської ради всебічно сприяють моніторинговим групам.
7. Моніторинг проводиться шляхом візуального огляду об’єкта моніторингу, спілкування з персоналом та заповнення опитувального листа, чи анкети – спеціально створеної для кращого розуміння ситуації . Опитувальний лист розробляється та затверджується комісією.
8. Опитувальний лист заповнюється в двох екземплярах, один із яких залишається представнику об’єкту перевірки.
9. Результати моніторингу розглядаються на засіданні комісії. За результатами розгляду формуються відповідні пропозиції та надсилаються уповноваженим органам чи посадовим особам.

В. о. начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради Т.В. Дрига