Інноваційні технології в ДНЗ


Термін “інновація”означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов’язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових “переможних методик”, які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.

Поняття “технологія” виникло у світовій педагогіці також як протиставлення існуючому поняттю “метод”. Недолік методу полягає в його негнучкості та статичності. Широкого поширення термін “технологія” (“технологія в освіті”) набув у 40-х рр. і був пов’язаний із застосуванням нових аудіовізуальних засобів навчання. У 60-х рр. поняття “технологія освіти” розглядалося під кутом зору програмного навчання і використання обчислювальної техніки у навчанні.

З початку 80-х рр. все більше вживається термін “педагогічні технології”. У визначенні Їхньої суті немає єдиного погляду: одні розуміють це як певну систему вказівок щодо використання сучасних методів і засобів навчання; інші цілеспрямоване застосування прийомів, засобів, дій для підвищення ефективності навчання; треті – цілісний процес визначення мети, обґрунтування плану і програми дій та навчальних методів. Кожний з цих підходів має право на існування, бо охоплює різні сторони навчального процесу. Тому існує велика кількість педагогічних технологій.
Отже, “інноваційні технології” – це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів.

1. Методика Н.Гавриш використання коректурних таблиць

Коректурні таблиці – це інформаційно-ігрове поле з різною кількістю клітинок (від 9 до 25), заповнених предметними картинками (цифрами або буквами; цифрами і буквами; символами чи знаками, геометричними фігурами). Картинки добирають...

2. Розвиток творчої уяви у дітей (методика Л.Фесюкової)

Це оригінальна методика роботи з казкою з використанням нетрадиційного підходу до навчання. Нетрадиційно – це означає навчити дітей оригінально, незвично, по-своєму не тільки сприймати зміст казки, але й творчо перетворювати...

3. Логічні блоки Дьєнеша

Ігри з блоками Дьєнеша на наочній основі знайомлять дітей з формою, кольором та розміром об’єкту, з елементарними математичними уявленнями. Вправи з цим матеріалом розвивають у дітей логічне та аналітичне мислення...

4. Мнемотехніка – сучасна технологія підвищення продуктивності освітнього процесу

Одним із важливих принципів сучасної освіти є оптимізація навчання через застосування новітніх освітніх психолого-педагогічних технологій і, зокрема, «мнемотехніки». Мнемотехніка належить до здоров’язбережувальної технології, що забезпечує оптимізацію розумової діяльності в умовах...

5. Технологія саморозвитку М. Монтессорі

Суть технології.Створення предметно-просторового середовища, у якому дитина зможе найповніше реалізувати свої природні здібності та задатки. Діяльність дитини повинна бути вільною та самостійною. Педагог використовує у роботі самонавчальні засоби – матеріали,...

6. Програма дослідницького навчання за О.Савенковим

Програма дослідницького навчання в дошкільному закладі за О.Савенковим включає три елементи: розвиток у дітей дослідницьких умінь і навичок; дитячу дослідницьку практику; моніторинг дослідницької діяльності дошкільнят. Більшість сучасних освітніх технологій дослідницького...

7. Технологія раннього інтенсивного навчання грамоті М.О.Зайцева

Одна із вимог нашого часу: знати і вміти потрібно набагато більше, ніж раніше. Тому дорослі переймаються питанням: коли ж починати навчати дітей  рахувати, читати, писати? З року, трьох, шести, семи?...

8. Вальдорфська педагогіка (“Вальдорфський дитячий садок”)

Суть технології. Стрижнем педагогіки є принципи індивідуального підходу, свободи у вихованні, питання режиму дня й ритму року. Вальдорфська школа функціонує на засадах самоуправління, що характеризується відсутністю вертикальної структури влади, підпорядкування....

9. Діагностична методика Т.О. Піроженко “Мовленнєве зростання дошкільника”

9. Діагностична методика Т.О. Піроженко “Мовленнєве зростання дошкільника”

Суть технології. Пропоновані параметри мовленнєвого становлення дошкільника представлені з позицій комунікативного підходу до розвитку засобів мовлення. Принциповою позицією цього підходу є твердження про те, що міжособистісна взаємодія – основа взаєморозуміння....

10. Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка (“Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей”)

Суть технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет (“пластик-шоу”), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні...